Tìm kiếm nhanh cho shops Nukeviet

Block tìm kiếm nhanh tùy biến
 • Tương thích: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5, NukeViet 4.6
 • Giá: 50,000
 • Tải: 5
Tìm kiếm nhanh tải về chép đè
 • Tương thích: NukeViet 4.0 Official, NukeViet 4.1 Official, NukeViet 4.2, NukeViet 4.3, NukeViet 4.4, NukeViet 4.5, NukeViet 4.6
 • Giá: 50,000
 • Tải: 1
Tìm kiếm nhanh cho shops Nukeviet

Hướng dẫn cài đặt
Bước 1: tải file block về cài đặt tự động
Bước 2: mở modules/shops/theme.php kéo xuống dưới cùng thêm đoạn sau
/**
 * @param main_search_fast
 * @return string
 */

function main_search_fast( $data_content )
{
  global $global_config, $module_info, $nv_Request, $module_info, $global_config, $lang_module, $module_file, $module_name,$pro_config;

  $xtpl = new XTemplate( 'block.search_fast.tpl', NV_ROOTDIR . '/themes/' . $module_info['template'] . '/modules/' . $module_file );
  $xtpl->assign( 'LANG', $lang_module );
  $xtpl->assign( 'TEMPLATE', $module_info['template'] );
  $xtpl->assign( 'NV_BASE_SITEURL', NV_BASE_SITEURL );
  $a = 1;
  if( ! empty( $data_content ) )
  {
    foreach( $data_content as $data )
    {
      if( $data['homeimgthumb'] == 1 )
      {
        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . NV_FILES_DIR . '/' . $module_name . '/' . $data['homeimgfile'];
      }
      elseif( $data['homeimgthumb'] == 2 )
      {
        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . NV_UPLOADS_DIR . '/' . $module_name . '/' . $data['homeimgfile'];
      }
      elseif( $data['homeimgthumb'] == 3 )
      {
        $data['thumb'] = $data['homeimgfile'];
      }
      else
      {
        $data['thumb'] = NV_BASE_SITEURL . 'themes/' . $module_info['template'] . '/images/' . $module_file . '/no-image.jpg';
      }
      $price = nv_get_price($data['id'], $pro_config['money_unit']);
      if ($pro_config['active_price'] == '1') {
        if ($data['showprice'] == '1' && !empty($data['product_price'])) {
          $xtpl->assign('PRICE', $price);
          if ($price['discount_percent'] > 0) {
            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.discounts');
            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.discounts.standard');
          } else {
            $xtpl->parse('search_content.data.loop.price.no_discounts');
          }
          $xtpl->parse('search_content.data.loop.price');
        } else {
          $xtpl->parse('search_content.data.loop.contact');
        }
      }
      $xtpl->assign( 'DATA', $data );
      $xtpl->parse( 'search_content.data.loop' );
    }
    $xtpl->parse( 'search_content.data' );
  }

  $xtpl->parse( 'search_content' );
  return $xtpl->text( 'search_content' );
}
Bước 3: Mở file modules\shops\funcs\ajax.php tìm đoạn
if (!defined('NV_IS_MOD_SHOPS')) {
  die('Stop!!!');
}
thêm vào dưới
$action = $nv_Request->get_string( 'action', 'get', '' );
if( $action == 'get_product' )
{
  $json = array();
  $title = nv_substr( $nv_Request->get_title('title', 'get', '', 0 ), 0, 64 );
  $title = nv_strtoupper( $title );
  $numrow = $nv_Request->get_int( 'numrow', 'get', 0 );
  $numrow = ( $numrow > 0 && $numrow < 100 ) ? $numrow : 5;
  if( ! empty( $title ) )
  {
    $and = '';
    if( ! empty( $title ) )
    {
      $alias = change_alias( $title );
      if( preg_match( '/[^a-zA-Z0-9[:space:]]/', $title ) )
      {
        $title = nv_htmlspecialchars( $title );
        $and .= " (" . NV_LANG_DATA . "_title REGEXP '" . $db->dblikeescape( $title ) . "' OR " . NV_LANG_DATA . "_alias REGEXP '" . $db->dblikeescape( $alias ) . "' OR product_code=". $db->quote( $title ) .")";
      }
      else
      {
        $title = nv_htmlspecialchars( $title );
        $and .= " (" . NV_LANG_DATA . "_title LIKE '%" . $db->dblikeescape( $title ) . "%' OR " . NV_LANG_DATA . "_alias LIKE '%" . $db->dblikeescape( $alias ) . "%' OR product_code=". $db->quote( $title ) .")";
      }  
    }

    $sql = 'SELECT id, listcatid,' . NV_LANG_DATA . '_title title, ' . NV_LANG_DATA . '_alias alias, product_price, homeimgfile, homeimgthumb, product_code, product_number, product_price, money_unit, showprice,' . NV_LANG_DATA . '_gift_content, gift_from, gift_to FROM ' . $db_config['prefix'] . '_' . $module_data . '_rows 
    WHERE ' . $and . '
    ORDER BY title DESC LIMIT 0, ' . $numrow;
    $result = $db->query( $sql );
    $data = array();
    while( $rows = $result->fetch() )
    {

      $rows['link'] = nv_url_rewrite( NV_BASE_SITEURL . 'index.php?' . NV_LANG_VARIABLE . '=' . NV_LANG_DATA . '&' . NV_NAME_VARIABLE . '=' . $module_name . '&' . NV_OP_VARIABLE . '=' . $global_array_shops_cat[$rows['listcatid']]['alias'] . '/' . $rows['alias'] . $global_config['rewrite_exturl'], true );

      $data[] = $rows;

    }
    $json['template'] = main_search_fast($data);
  }
  header( 'Content-Type: application/json' );
  echo json_encode( $json );
  exit();
}
Bước 4: kích hoạt block search_fast

Đối với bạn nào đang sử dụng shops mặc định có thể tải file thứ 2 (Tìm kiếm nhanh tải về chép đè) về chép đè
 

  Ý kiến bạn đọc

Loại ứng dụng:
Blocks
Ngày tạo:
06-07-2022
Cập nhật:
06-07-2022
Hãy đọc Các quy định của chúng tôi  để biết quy định đối với các nhà phát triển và quyền lợi của người mua ứng dụng trên kho ứng dụng của chúng tôi.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây